Ekstraordinær generalforsamling

By | 27. februar 2019

Hillerød Sports Klub afholder ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 22. april. kl 19.30
Mødet vil foregå virtuelt, så du skal bare tilmelde dig, så får du en indbydelse.

Dagsorden.
Velkomst.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Indkomne forslag.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPORTS KLUB, SENEST REVIDERET DEN 12. MAJ 2009
Vedtægtens nugældende bestemmelser:
Vedtægtens § 4 lyder således:
Udmeldelse/Eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker en skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel, med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Når et medlem er i kontingentrestance, udover 3 måned, kan bestyrelsen betragtes det som en udmelding. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, og skal have adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Vedtægtens § 5
Kontingent. Kontingentet er det til en hver tid fastsatte af bestyrelsen.

Forslag til ændring af ordlyd i § 4 og § 5 samt om en ny § 5a.
Forslag til ny ændret § 4:
Udmeldelse/Eksklusion. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med 1 måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode, jf. § 5. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Hvis medlemmet ikke samtidig med udmeldelsen afvikler eventuelle økonomiske mellemværende med klubben kan klubben nægte at godkende udmeldelsen. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på den førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
Forslag til ny ændret § 5
Kontingent. Kontingentet udgør det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte kontingentet et opkræves halvårligt, hvert år pr. den 1. januar og den 1. juli. Ved rettidig udmeldelse, jf. § 4, tilbagebetales kontingent for den resterende halvårsperiode ikke. Fremsendes udmeldelse ikke inden det i § 4 fastsatte varsel hæfter medlemmet for den fulde periode.
Forslag til en ny § 5a
Restance. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Manglende betaling efter modtagelsen af en påmindelse kan medføre, at medlemmet uden yderligere varsel slettes fra medlemslisten og udelukkes som medlem i klubben. Udelukkelsen består så længe det økonomiske mellemværende ikke er afviklet.

Hvis du gerne vil deltage, skal du sende en mail til steen@bokseklubben.dk, du vil efterfølgende blive inviteret med til generalforsamlingen via en mail.

– Bestyrelsen