Vedtægterne

Vedtægterne

Hillerød Sports Klub

Vedtægter

Rev: d.22. maj 2021

 

§ 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hillerød Sports Klub, og har hjemsted i Hillerød kommune. Klubben er medlem af Danmarks Bokse-Union og Danmarks Idræts Forbund og er som sådan underkastet disses love.

 

§ 2. Formål. Foreningens formål er at virke for udøvelsen af boksning og udbrede kendskabet dertil, samt arrangere stævner der tjener til udbredelse af disse formål.

 

§ 3. Medlemskab. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer som aktiv kan optages enhver, der er amatør i henhold til Dansk Amatør Bokse Union og Danmarks Idræts Forbunds amatørregler. For medlemmer der er under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre/værge. Som passiv kan optages enhver der har interesse for foreningens arbejde. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne personer, der har ydet foreningen særlig stor tjeneste.

 

§ 4. Udmeldelse/Eksklusion. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med 1 måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode, jf. § 5. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Hvis medlemmet ikke samtidig med udmeldelsen afvikler eventuelle økonomiske mellemværende med klubben kan klubben nægte at godkende udmeldelsen.  Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på den førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

 

§ 5. Kontingent. Kontingentet udgør det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte kontingentet et opkræves halvårligt, hvert år pr. den 1. januar og den 1. juli. Ved rettidig udmeldelse, jf. § 4, tilbagebetales kontingent for den resterende halvårsperiode ikke. Fremsendes udmeldelse ikke inden det i § 4 fastsatte varsel hæfter medlemmet for den fulde periode. 

 

Restance. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Manglende betaling efter modtagelsen af en påmindelse kan medføre, at medlemmet uden yderligere varsel slettes fra medlemslisten og udelukkes som medlem i klubben. Udelukkelsen består så længe det økonomiske mellemværende ikke er afviklet.  

§ 6. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse på offentligt tilgængelige medier eks. på klubben hjemmeside, og/eller dagspressen, samt ved opslag i klubbens lokaler.  

Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være således. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg. 6. Eventuelt Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder, og som ikke er i kontingent-restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 7. Generalforsamlingens ledelse. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen med 2/3 majoritet jf. § 13 og § 14.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 9. Bestyrelsen. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Lige år vælges formanden og 2. bestyrelsesmedlem. Ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær på første konstituerende møde efter generalforsamlingen, senest en måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter eget ønske vælge suppleanter til bestyrelsen

 

§ 10. Revisorer. De valgte revisorer skal kritisk gennemgå regnskabet, samt gøre bemærkninger dertil. Der skal være 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der vælges på skift for 2 år af gangen.

 

§ 11. Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer ved ophængning i klubben, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 12 Midler. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer deres anbringelse.

 

Foreningen tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forening med kassereren, som begge er generalforsamlingsvalgte til bestyrelsen

 

§ 13. Vedtægtsændringer. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 14. Opløsning. Foreningen kan opløses når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har vedtaget en sådan opløsning med 2/3 majoritet. Den sidst siddende bestyrelse tager i dette tilfælde bestemmelse om foreningens midler, der kun kan anvendes til idrætslige formål i Hillerød Kommune.

 

§ 15. Uforudsete tilfælde. Indtræffer tilfælde, der ikke er omhandlet i disse love, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn.